031-42499195-7

سالن مواد اولیه

مدیریت گروه صنعتی قدس با اعتقاد بر نقش حیاتی کیفیت در بقای کل مجموعه و کسب رضایت مشتری ، اقدام به سرمایه گذاری های به موقع و صحیح در جهت تهیه مواد اولیه مورد نیاز می نماید. از این رو سالن مواد اولیه همواره محل نگهداری ورق های فولادی و مواد اولیه این سازمان می باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *