صادرکننده نمونه سال 87
صادرکننده نمونه سال 89
صادرکننده نمونه سال 90
صادرکننده نمونه سال 91
صادرکننده نمونه سال 92
صادر کننده نمونه سال 93
صادرکننده قابل تقدیر سال 94
کارآفرین برتر استان اصفهان سال 89
کارآفرین برتر استان اصفهان سال 92
نخبه صنعت و معدن سال 91

اطلاعات تماس

اصفـهان ، نجـف آباد ، شهرك صنـعتي پلـيس راه ، خيابان چهارم
42499195-7 - 031
031-42499353
info@ghnfactory.com

ما را دنبال کنید